Dr n.med. Alicja SikorskaRehabilitacja jest moją pasją od ponad dwudziestu lat. Z ogromną radością dzielę się nią nauczając studentów fizjoterapii i techników masażystów. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuję, by bezpiecznie i skutecznie wspierać pacjentów w ich powrocie do zdrowia i poprawie komfortu fizycznego.

Z wykształcenia jestem doktorem nauk medycznych, posiadam specjalizację pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji narządu ruchu. Jestem również egzaminatorem państwowym w zawodzie technika masażysty oraz tyflopedagogiem.

Kursy i szkolenia

  • Masaż dla zaawansowanych
  • Kurs koncepcji PNF
  • Metoda McKenziego, moduł A, B, C, D i E
  • Masaż tkanek głębokich
  • Przezskórna elektroliza EPTE®
  • Terapia krzyżowo-czaszkowa – koncepcja psychodynamiczna (I-IV)
  • Fascial Distortion Model (FDM)
  • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich (moduł I i III)

Publikacje

Artykuły z czasopism

Jaskólska- Piesiewicz M, Sikorska A. Zasady postępowania usprawniającego po operacji całkowitej artroplastyki stawu kolanowego, z uwzględnieniem profilaktyki wczesnych i późnych powikłań. Kwartalnik ortopedyczny. 2007. Nr 2. Zeszyt 66. s. 119

Pastor A, Sikorska A., Fizjoterapeutyczne postępowanie po nastawieniu złamanej rzepki metodą otwartą i jej wewnętrznym zespoleniu, Rehabilitacja w praktyce 2010, nr 3, s. 36- 39.

Struensee Mn, Struensee Mr, Dzierżanowski M, Hagner W, Sikorska A. Problem długofalowej rehabilitacji po złamaniu obu kości udowych. Kwartalnik ortopedyczny. 2007. Nr 1 s. 35-38.

Monografie

Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia. Zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne- ISBN-978-83-61047-17-9

Sikorska A, Żukow W, Nalazek A, Pastor A. Zabiegi fizykalne na usługach rekreacji czyli fizykoterapia rekreacyjna. The Medical Physics Treatment in Recreation. [Rozdział w:] Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radoslaw Muszkieta, Marek Napierała. Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia. Zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne. Radom. RSW. 2009. 7 – 28.

Nalazek A, Sikorska A., Żukow W. Rehabilitacja pacjentów z endoproteza stawu biodrowego. Rehabilitation of patients with hip arthroplasty. [Rozdział w:] Zbigniew Kwaśnik, Walery Zukow, Radoslaw Muszkieta, Marek Napierała. Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia. Zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne. Radom. RSW. 2009. 29 – 46.

Nalazek A, Sikorska A., Żukow W. Stymulacja polisensoryczna jako metoda rehabilitacji osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Poly sensory stimulation as a method of rehabilitation of disabled and handicapped.[Rozdział w:] Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała. Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia. Zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne. Radom. RSW. 2009. 47 – 76.

Current challenges of tourism and recreation to the health. Physiotherapeutic aspects
in the prevention and treatment of diseases ISBN-978-83-61047-11-7

Shmakova I, Mroczkowska B, Kwaśnik Z, Zukow W, Muszkieta R, Napierała M, Nalazek A, Sikorska A, Kalosza A. Dynamics elektroneuromiografic clinical parameters in patients with neurological syndromes of lumbar osteochondrosis under influence of magnetic-laser therapy. Dynamika wskaźników kliniczno-elektroneuromiograficznych u pacjentów z neurologicznymi zespołami lędźwiowej osteochondrozy pod wpływem magnetyczno-laserowej terapii. [Chapter in:] Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała. Current challenges of tourism and recreation to the health. Physiotherapeutic aspects in the prevention and treatment of diseases. Radom. RSW. 2009. 7 – 24.

Shmakova I, Mroczkowska B, Kwaśnik Z, Zukow W, Muszkieta R, Napierała M, Nalazek A, Sikorska A, Kalosza A. use a high tone therapy in the complex rehabilitation of patients with discirculatory encephalopathy. wykorzystanie wysokotonowej terapii w kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dyscyrkulacyjną encefalopatią. [Chapter in:] Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała. Current challenges of tourism and recreation to the health. Physiotherapeutic aspects in the prevention and treatment of diseases. Radom. RSW. 2009. 25 - 36.

Shmakova I, ProkopchukYuV, Mroczkowska B, Kwasnik Z, Żukow W, Sikorska A, Muszkieta R, Napierała M, Kalosza A, Nalazek A. Use of ozonetherapy in the rehabilitationtreatment of patients with duodenalulcer. Stosowanie ozonoterapii w rehabilitacji pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy. [Chapter in:] Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała. Current challenges of tourism and recreation to the health. Physiotherapeutic aspects in the prevention and treatment of diseases. Radom. RSW. 2009. 37 – 47.

Shmakova I, AfanasievaYaS, Mroczkowska B, Kwaśnik Z, Żukow W, Muszkieta R, NapieraŁa M, Nalazek A, Sikorska A, Kalosza A. High tonetherapy in complexrehabilitation of patients with dyscirculatoryencephalopathy of I-II degree. Wysokotonowa terapia w kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dyscyrkulatoryjną encefalopatią I-II st. [Chapter in:] Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała. Current challenges of tourism and recreation to the health. Physiotherapeutic aspects in the prevention and treatment of diseases. Radom. RSW. 2009. 49 – 62.

Shmakova I, Shapovalova GA, Mroczkowska B, Kwaśnik Z, Żukow W, Muszkieta R, Napierała M, Nalazek A, Sikorska A, Kalosza A. Rehabilitation treatment of children and teenagers with autonomicdysfunctions from the ecologicallyunfavourable regions. Rehabilitacyjne leczenie dzieci i młodzieży z wegetatywnymi dysfunkcjami z ekologicznie niesprzyjających regionów. [Chapter in:] Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała. Current challenges of tourism and recreation to the health. Physiotherapeutic aspects in the prevention and treatment of diseases. Radom. RSW. 2009. 63 – 79.

Shmakova I, Teshchuk VI, Mroczkowska B, Kwasnik Z, Zukow W, Muszkieta R, Napierala M, Nalazek A, Kalosza A, Sikorska A. Substantiation of multilevelmethods of regenerativetherapy of patients with neurologicsyndromes of a lumbarosteochondrosis. Uzasadnienie wielopoziomowych metod terapii pacjentów z neurologicznymi zespołami lędźwiowej osteochondrozy. [Chapter in:] Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała. Current challenges of tourism and recreation to the health. Physiotherapeutic aspects in the prevention and treatment of diseases. Radom. RSW. 2009. 81 – 96.

Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia - ISBN-978-83-61047-10-0

Sikorska A, Dzierżanowski M, Jaskólska-Piesiewicz M, Kujawa J, Nalazek A. Ocena możliwości zastosowania laseroterapii dwufalowej w leczeniu schorzeń zwyrodnieniowych narządu ruchu na przykładzie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. [Rozdział w:] Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała. Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia. Zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne. Radom. RSW. 2009. 5-19.

Humanitiesdimension of rehabilitation nursing and public health ISBN-978-83-61047-38-4

Tomczynska J., Sikorska A., Żukow W., Ezhov V., Andriyashek Y., Subbotin F. Evaluation of the effectivenessin improving gtreatment kinesiotaping injuries in hockey players. in: Ed. by Iwona Czerwińska- Pawluk, Walery Żukow. Humanities dimension of rehabilitation nursing and public health, Radom 2011, s. 79- 96.

Niewiadomski M., Sikorska A., Żukow W., Ezhov V., Andriyashek Y., Subbotin F.. in:Ed by Iwona Czerwińska - Pawluk, Walery Żukow. Rehabilitation after knee injuries in basketball athletes in their opinion. Rehabilitacja Po urazach stawu kolanowego w piłce koszykowej
w opinii sportowców. in: Ed. by Iwona Czerwińska- Pawluk, Walery Żukow. Humanities dimension of rehabilitation nursing and public health, Radom 2011, s. 97- 114.

Wybrane zagadnienia z podstaw rehabilitacji, fizjoterapii, aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, tańca towarzyskiego

Słomko W, Pawlak Jn, Dzierżanowski M, Kańkowski M, Sikorska A, Żukow W. Dysfunkcje więzadeł miednicy - etiologia, patogeneza, diagnostyka i leczenie. W: Wybrane zagadnienia
z podstaw rehabilitacji, fizjoterapii, aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, tańca towarzyskiego. Red. nauk. Z. Kwasnik, Maciej Dzierżanowski, M. Napierała, R. Muszkieta, W. Żukow. Radom: Radomska Szkoła Wyższa, 2009 s. 65-79.

Pastor A, Dzierżanowski M, Sikorska A, Słomko W, Żukow W. Manualne leczenie stawów krzyżowo-biodrowych metodą Jamesa Cyriaxa, Briana Mulligana i Masayuki Saionji. W: Wybrane zagadnienia z podstaw rehabilitacji, fizjoterapii, aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, tańca towarzyskiego. Red. nauk. Z. Kwaśnik, Maciej Dzierżanowski, M. Napierała, R. Muszkieta, W. Żukow. Radom: Radomska Szkoła Wyższa, 2009 s. 7-24.

Redakcja monografii

Wybrane zagadnienia z podstaw rekreacji i turystyki. Red. nauk. M. Napierała, R. Muszkieta, W. Żukow, A. Sikorska. Bydgoszcz 2009, 104 s. ISBN-978-83-929551-2-2.

Selected biomedical issues of the foundations of anatomy, physiology, pathology, pathophysiology, recreation, rehabilitation, nursing, physiotherapy, tourism, sport, sanatorium tourism and SPA. Eds. A. Nalazek, W. Żukow, A. Sikorska. Bydgoszcz 2009, 213 s. ISBN-978-83-61047-20-9.